Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane

Platby za stavebné práce a stavebné plnenia podliehajú podľa nemeckých predpisov o dani z príjmov osobitnej daňovej zrážke (tzv. stavebná zrážková daň). Podľa nich musí objednávateľ z platby za plnenie zraziť 15 % a túto daň priznať a odviesť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci platby daňovému úradu príslušnému pre dodávateľa (finančný úrad Chemnitz-Süd). Aby vám zadávateľ nestrhával 15 % v vašej brutto fakturovanej sumy, informujeme vás o náležitostiach pre oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane tzv. "Freistellung" alebo aj "Freistellungsbescheinigung". Ak Vám v Nemecku vznikne daňová povinnosť pre daň z obratu, spolupracujeme s daňovými poradcami od Thomas Siese - Steuerberater, ktorý zastupuje slovenské firmy a živnostníkov.

Info o stavebnej zrážkovej dani!

Daňovú zrážku nemusí váš zadávateľ vykonať vtedy, ak ste mu vy ako dodávateľ (zhotoviteľ) predložil v čase platby platné potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov (Freistellung).

Zdroj: Daňový úrad Chemnitz Süd

 

Oslobodenie ako živnostník (SZČO)

Ak vykonávate v Nemecku stavebné práce ako živnostník (SZČO).

Oslobodenie ako firma (s.r.o. a iné)

Ak vykonávate v Nemecku stavebné práce ako slovenská kapitálová spoločnosť (s.r.o.) alebo iná forma spoločnosti.


Informácie pre slovenské firmy a SZČO pôsobiace v Nemecku

Poučenie o daňových povinnostiach stavebného podnikateľa so sídlom na Slovensku pôsobiaceho v Nemecku

 

 

Ktoré zmeny musíte nahlasovať daňovému úradu? 

 

Bydlisko / Poštová adresa / Plné moci

Zmeny Vášho bydliska, Vašej poštovej adresy alebo plných mocí musia byť neodkladne neformálne oznámené (poštou alebo e-mailom) finančnému úradu.

 

Daňové priznania

Každý daňový poplatník musí odovzdať daňové priznanie o dani z príjmu (*) so zistením výšky zisku/Einkommenssteuererkärung (*) mit Gewinnermittlung/, prehľad o staveniskách / Baustellenübersicht/ a osvedčenie pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ/EHP / EU/EWR-Bescheinigung/ ako aj priznanie k dani z obratu / Umsatzsteuererklärung/(**).

Termín na podanie daňových priznaní na rok 2018 je 31.07.2019. V prípade udelenia plnej moci daňovému poradcovi sa lehota predlžuje do 28.02.2020.

Živnostníci sú povinní podať svoje daňové priznania a zistenia výše zisku elektronickou cestou.

 

*Povinnosť podať priznanie k dani z príjmuexistuje najmä vtedy, ak v Nemecku

·      máte (vedľajšie) bydlisko alebo obvyklý pobyt alebo

·      prihlásite živnosť alebo

·      udržujete stálu prevádzkareň alebo

·      vykonávate na stavenisku činnosť dlhšie ako 12 mesiacov alebo 

·      sa podieľate na pracovnom združení so sídlom v Nemecku.

 

** Povinnosť podať priznanie k dani z obratunastane najmä vtedy, ak v Nemecku

·      prihlásite živnosť alebo

·      udržujete stálu prevádzkareň alebo 

·      poverujete subdodávateľa alebo

·      poskytujete stavebné práce súkromým osobám.

 

Pokiaľ sa domnievate, že nie je daná daňová povinnosť, je nutné najskôr podať len prehľad o staveniskách. Povinnosť podania prehľadu o staveniskách existuje vždy a nezávisle na tom, či odovzdávate daňové priznania v štáte Vášho usadenia na Slovensku. Také Vás tejto povinnosti nezbaví udelené osvedčenie o oslobodení od dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov /EStG/! Tento prehľad o staveniskách slúži kontrole daňovej povinnosti finančným úradom; pokiaľ tento v ňom daňovú povinnosť zistí, budete vyzvaný k podaniu daňového priznania. 

 

Zohľadnite prosím, že podľa existujúcich právnych a bilaterálnych predpisov je rozdelenie zdanenia príjmov medzi štátom usadenia Slovenskom a štátom pracovnej činnosti Nemeckom možné. 

 

Ak nesplníte svoju povinnosť k podaniu daňových priznaní v príslušnej lehote, dostanete elektronicky vystavenú upomienku k podaniu daňových priznaní. aby sa vyhnulo odhadom a ďalším pokutám za oneskorenie, je potrebné na to bezpodmienečne reagovať a neodkladne podať aspoň prehľad o staveniskách!

Zdroj: Daňový úrad Chemnitz Süd