Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane

Platby za stavebné práce a stavebné plnenia podliehajú podľa nemeckých predpisov o dani z príjmov osobitnej daňovej zrážke (tzv. stavebná zrážková daň). Podľa nich musí objednávateľ z platby za plnenie zraziť 15 % a túto daň priznať a odviesť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci platby daňovému úradu príslušnému pre dodávateľa (finančný úrad Chemnitz-Süd). Aby vám zadávateľ nestrhával 15 % v vašej brutto fakturovanej sumy, vybavím vám oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane tzv. "Freistellung" alebo aj "Freistellungsbescheinigung".

Oslobodím vás od stavebnej zrážkovej dane!

Daňovú zrážku nemusí váš zadávateľ vykonať vtedy, ak ste mu vy ako dodávateľ (zhotoviteľ) predložil v čase platby platné potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov (Freistellung). O potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane ma môžete ako živnostník (stavebník) alebo ako firma požiadať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. 

 

Oslobodenie ako živnostník (SZČO)

Ak vykonávate v Nemecku stavebné práce ako živnostník (SZČO).

Oslobodenie ako firma (s.r.o. a iné)

Ak vykonávate v Nemecku stavebné práce ako slovenská kapitálová spoločnosť (s.r.o.) alebo iná forma spoločnosti.


Informácie pre slovenské firmy a SZČO pôsobiace v Nemecku

Poučenie o daňových povinnostiach stavebného podnikateľa so sídlom na Slovensku pôsobiaceho v Nemecku

 

 

Ktoré zmeny musíte nahlasovať daňovému úradu? 

 

Bydlisko / Poštová adresa / Plné moci

Zmeny Vášho bydliska, Vašej poštovej adresy alebo plných mocí musia byť neodkladne neformálne oznámené (poštou alebo e-mailom) finančnému úradu.

 

Daňové priznania

Každý daňový poplatník musí odovzdať daňové priznanie o dani z príjmu (*) so zistením výšky zisku/Einkommenssteuererkärung (*) mit Gewinnermittlung/, prehľad o staveniskách / Baustellenübersicht/ a osvedčenie pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ/EHP / EU/EWR-Bescheinigung/ ako aj priznanie k dani z obratu / Umsatzsteuererklärung/(**).

Termín na podanie daňových priznaní na rok 2018 je 31.07.2019. V prípade udelenia plnej moci daňovému poradcovi sa lehota predlžuje do 28.02.2020.

Živnostníci sú povinní podať svoje daňové priznania a zistenia výše zisku elektronickou cestou.

 

*Povinnosť podať priznanie k dani z príjmuexistuje najmä vtedy, ak v Nemecku

·      máte (vedľajšie) bydlisko alebo obvyklý pobyt alebo

·      prihlásite živnosť alebo

·      udržujete stálu prevádzkareň alebo

·      vykonávate na stavenisku činnosť dlhšie ako 12 mesiacov alebo 

·      sa podieľate na pracovnom združení so sídlom v Nemecku.

 

** Povinnosť podať priznanie k dani z obratunastane najmä vtedy, ak v Nemecku

·      prihlásite živnosť alebo

·      udržujete stálu prevádzkareň alebo 

·      poverujete subdodávateľa alebo

·      poskytujete stavebné práce súkromým osobám.

 

Pokiaľ sa domnievate, že nie je daná daňová povinnosť, je nutné najskôr podať len prehľad o staveniskách. Povinnosť podania prehľadu o staveniskách existuje vždy a nezávisle na tom, či odovzdávate daňové priznania v štáte Vášho usadenia na Slovensku. Také Vás tejto povinnosti nezbaví udelené osvedčenie o oslobodení od dane podľa § 48b zákona o daniach z príjmov /EStG/! Tento prehľad o staveniskách slúži kontrole daňovej povinnosti finančným úradom; pokiaľ tento v ňom daňovú povinnosť zistí, budete vyzvaný k podaniu daňového priznania. 

 

Zohľadnite prosím, že podľa existujúcich právnych a bilaterálnych predpisov je rozdelenie zdanenia príjmov medzi štátom usadenia Slovenskom a štátom pracovnej činnosti Nemeckom možné. 

 

Ak nesplníte svoju povinnosť k podaniu daňových priznaní v príslušnej lehote, dostanete elektronicky vystavenú upomienku k podaniu daňových priznaní. aby sa vyhnulo odhadom a ďalším pokutám za oneskorenie, je potrebné na to bezpodmienečne reagovať a neodkladne podať aspoň prehľad o staveniskách!