Corona a všeobecné pracovné právo v Nemecku

V súčasnej dobe veľa zamestnancov podpisuje so zamestnávateľom dodatočnú zmluvu o o tzv. Kurzarbeitgeld. V tomto článku sa dozviete, čo sa za týmto pojmom ukrýva a aký to má dopad na pracovný pomer.

 

 

 

Kurzarbeitergeld - náhrada mzdy počas skrátenej práce (ďalej len KAG)

 

 

 

Kurzarbeitergeld (KAG) je vyrovnávací príspevok vyplácaný Spolkovým úradom práce (Bundesagentur für Arbeit) v čase uplatňovania čiastočnej skrátenej pracovnej doby. Jeho účelom je prinajmenšom čiastočne kompenzovať výpadok zárobkov. Vypláca sa za hodiny, počas ktorých zamestnávateľ nebol schopný zamestnancom prideľovať prácu.

 

 

 

Kedy sa táto náhrada vypláca?

 

 

 

KAG sa vypláca pri skrátenej pracovnej dobe, keď vám zamestnávateľ skráti pracovný čas. V prípade skrátenej pracovnej doby zamestnanci dostanú vyrovnávací príspevok od Spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit) z prostriedkov fondu poistenia v nezamestnanosti. Na náhradu mzdy majú nárok rovnako ako kmeňový zamestnanci, tak aj agentúrni zamestnanci tzv. Leiharbeiter.

 

 

 

Toto je ustanovené v § 109 ods. 5. SGB III časovo ohraničené do 31.12.2021, kde zmena platí aj pre agentúrnych zamestnancov spätne k 1.3.2020.

 

 

 

Predpokladom je výpadok práce alebo skrátená pracovná doba, ekonomické dôvody alebo neočakávaný núdzový stav. To je v tomto čase dané tým, že máme výnimočný stav a veľa firiem má kvôli Corona vírusu nariadené, aby zavreli svoje prevádzky alebo majú prerušené výrobné a logistické procesy.

 

Zamestnávateľ musí nahlásiť Kurzarbeit úradu práce najneskôr v posledný deň mesiaca, pre ktorý Kurzarbeitgeld žiada, ak je postihnutých minimálne 10% zamestnancov, neexistuje žiadna alternatíva ku Kurzarbeitgeld (ako napríklad odbúranie výrazných nadčasov), výpadok práce musí byť len dočasný a výpadok odmeny za prácu presahuje viac ako 10%.

 

 

 

Nárok na Kurzarbeitgeld majú zamestnanci, ak majú platnú pracovnú zmluvu (neplatí to pre dôchodcov, ktorí si privyrábajú, študentov, učňov, minijob, vedľajšie príjmy a matky ma materskej) a ak zamestnanec s Kurzarbeitgeld súhlasí. Ak zamestnanec nesúhlasí, môže sa stať, že príde o prácu.  

 

 

 

Výška nároku

 

Výška nároku na KAG predstavuje 60% z netto a 67% u rodičov s dieťaťom alebo s viacerými deťmi po dobu max. 12 mesiacov. V mimoriadnych prípadoch je predĺženie možné až na 24 mesiacov.

 

 

 

Nárok na KAG alebo náhradu mzdy máte aj vtedy, keď sú zavreté školy, škôlky a máte doma nezaopatrené dieťa / deti do 12 rokov. Ak máte nezaopatrené dieťa, škôlky a školy sú zavreté a nemá sa o toto dieťa/deti preukázateľne kto starať § 616 BGB - dieťa pod 12 rokov. Tento nárok máte voči zamestnávateľovi maximálne do 5 týždňov. Potom nárok zaniká. Nemecká vláda však odsúhlasila nový zákon, resp. rozšírila platný zákon o nový odstavec § 56 I a) Infektionsschutzgesetz (Zákon o ochrane proti nákazám) dočasne do konca roka 2020, podľa ktorého majú rodičia nárok na náhradu mzdy voči štátu.

 

Platí to len pre pracujúcich, výchovou povinných rodičov detí do 12 rokov, alebo postihnuté deti, ktoré sú odkázané na pomoc a ak náhradná pomoc o stráženie detí nie je možná (starý rodičia, starší súrodenci, rizikové skupiny tam neplatia - starí rodičia, ktorí patria sami do rizikovej skupiny)

 

 

 

Nárok na KAG a náhradu mzdy voči štátu nie je daný počas sviatkov a prázdnin alebo ak exituje iný nárok - čerpanie nadčasov, zvyšná dovolenka z predošlého roka (vtedy musí platiť ďalej zamestnávateľ).

 

 

 

Nárok na náhradu mzdy pri nezaopatrených deťoch voči štátu predstavuje rovnako 67% z čistej mzdy po dobu 6 týždňov najviac však 2016 Euro mesačne.

 

 

 

Kurzarbeit a krízová situácia z hľadiska pracovného práva.

 

 

 

Výpovede z podnikových resp. ekonomických dôvodov sú neprípustné pretože tieto vyžadujú predpoklad, že podnik bude mať problémy dlhodobo a nie len prechodne.  

 

Vyplácanie maródky nepodlieha kráteniu mzdy. Náhrada mzdy počas práceneschopnosti nebude krátená po dobu vašej PN.

 

Právo na odmietnutie práce zo strany zamestnanca pri hroziacom nebezpeční § 273 I BGB je problematické. Prácu môžete odmietnuť len vtedy, ak Vám preukázateľne hrozí nebezpečie ohrozenia na zdraví. Samostatný strach alebo obavy z nakazenie nie sú postačujúce.

 

Právo na prácu z domu - pri ohrození po dohode so zamestnávateľom je práca z domu možná, ale všeobecný nárok zo zákona na ňu neexistuje. Zamestnávateľ ju môže nariadiť len po dohode so zamestnancom, nie však ak zamestnanec doma nemá dané podmienky pre prácu z domu.  

 

 

 

Zamestnávateľ nemôže nariadiť povinnú dovolenku - tzv. Zwangbeurlaubung (výnimka je možná len vtedy, ak tak pripúšťa kolektívna zmluva alebo pracovná zmluva), alebo ak sa jedná o nevybranú dovolenku z predošlého roku.

 

Zamestnávateľ nemôže nariadiť ani neplatenú dovolenku, možné je ale odbúranie nadčasov.

 

Nariadenie nadčasov. Nadčasy sú možné vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o systémovo-relevantné branže.

 

Zamestnávateľ nie je zo zákona povinný platiť zamestnancovi rizikovú prémiu, na dobrovoľnom základe je to však možné.   

 

 

 

Zamestnávateľ sa pri nástupe zamestnanca do práce po víkende alebo pri návrate z dovolenky má právo spýtať, kde sa zamestnanec zdržiaval, ale len výlučne pre zistenie, či ste sa nevyskytoval v rizikovej oblasti. To platí aj v prípade agentúrnych zamestnancov. Zamestnanec je povinný oboznámiť zamestnávateľa o tom, ak mal kontakt s nakazenou osobou alebo ak sa vrátil z rizikovej oblasti.

 

 

 

Nárok na odmenu, ak Vás zamestnávateľ nechá doma.

 

Ak vás zamestnávateľ sám preventívne nechá doma v karanténe pri návrate z rizikovej oblasti, máte nárok na odmenu ako pri PN. To neplatí, ak zamestnanec sám napriek výstrahe počas svojho voľna jazdí do rizikových oblastí. Ak ste sami nakazený vírusom Covid-19, platia rovnaké pravidlá, ako pri normálnej práceneschopnosti. V súčasnej situácii platia aj zvoľnené pravidlá pre oneskorene zaslanie PN zamestnávateľovi. V prípade ochorenia a ak váš lekár neordinuje, konzultujte situáciu so zamestnávateľom.

 

 

 

Zamestnávateľ je povinný uznávať aj PN z iných členských štátov EU, ak má v tomto state zamestnanec svoje trvalé bydlisko. Zamestnávateľ môže žiadať o preklad PN, ak toto nie je v nemeckom jazyku.