Pomoc pre pendlerov z ČR a Poľska

Núdzová pomoc pre dochádzajúcich cezhraničných pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s účinkami pandémie Corona vírusu

 

Slobodný štát Sasko a Bavorsko poskytuje finančnú podporu na ubytovanie pre cezhraničných dochádzajúcich z Českej republiky a Poľska, ako aj ich príbuzných, ktorí pracujú v saskom a bavorskom zdravotníctve (medicína a starostlivosť a v spojených odvetviach) v dôsledku pandémie Corona v súlade s rozhodnutím kabinetu z 25.03.2020 a z dôvodu nových vstupných obmedzení v Českej republike a Poľsku kvôli uzatvoreným hraniciam, keďže do práce nemôžu denne dochádzať.

 

Cieľ:

 

Účelom a cieľom je umožniť týmto zamestnancom a ich najbližším príbuzným pobyt v Sasku a poskytnúť svojim zamestnávateľom finančnú podporu, aby saský a bavorský zdravotný systém ďalej neskolaboval kvôli veľkému nedostatku zamestnancov z dôvodu neprítomnosti dochádzajúcich z Českej republiky a Poľska a najmä, aby boli počas Corona-pandémie pripravení na prácu.

 

 

 

Doba trvania:

 

Tieto nariadenia sa uplatňujú po dobu troch mesiacov od 26. marca 2020. K tomuto rozhodujúcemu dátumu je možné aj spätné schválenie.

 

Predmet:

 

Začlenení a podporovaní do ubytovania od Slobodného štátu Sasko a Bavorsko budú zamestnanci, ktorí dochádzajú do Saska a Bavorska z Českej republiky a Poľska, aby vykonávali svoje profesionálne činnosti v zdravotníctve, ako aj v súvisiacich oboroch a s tým spojené náklady. Platí to aj pre ich blízkych príbuzných, ktorí s nimi cestujú.

 

Príjemcami tejto podpory sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov v oblasti lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti a súvisiacich podporných služieb. Grant sa poskytuje vo forme individuálneho financovania projektu ako nenávratný finančný príspevok. Ide o financovanie s pevnou sumou, ktoré sa platí vopred.

 

Za každého zamestnanca, ktorý prijíma ubytovanie v Sasku, sa zamestnávateľovi vypláca paušálna sadzba 40,00 EUR Sasko a 60,00 EUR Bavorsko za noc, ak sú splnené uvedené požiadavky na udelenie grantu.

 

Paušálna sadzba pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov (pozri vyššie) je 20,00 EUR za noc.

 

Musia byť splnené tieto požiadavky:

 

Zamestnanec zamestnaný, zamestnávateľom, ktorý žiadateľom má svoje pracovisko v Sasku a  činnosť sa vykonáva v zdravotníctve, najmä v týchto oblastiach:

 

 •  Akútne kliniky
 • Rehabilitačné kliniky
 • ambulancie, ako aj opatrovateľské služby a zariadenia
 • ambulantná a ústavná akútna starostlivosť
 • Lekárska technológia, najmä výrobcovia ochranných prostriedkov
 • Geriatrické sestra
 • Zariadenia sociálnej starostlivosti, ako je starostlivosť o postihnutých a so všetkými súvisiacimi, starostlivosť o závislých,
 • Oblasti ako čistenie, upratovanie a zásobovanie potravín / komerčné kuchyne
 • Pohotovostné a záchranné služby
 • Všetky podporné služby súvisiace s vyššie uvedenými úlohami
 •  (prepravné služby pre pacientov, kuchyňa, upratovanie, technológia, kúrenie, správa zariadení atď.),
 • bydlisko zamestnanca je v Českej republike alebo Poľsku a
 •  zamestnanec neudržiava pravidelné ubytovanie v Slobodnom štáte Sasko alebo v susednom spolkovom štáte v Spolkovej republike Nemecko.

 

Ako príbuzní vyššie uvedených zamestnancov, ktorí cestujú a ktorým môže byť poskytnutá finančná podpora, sú:

 

 • Manžel / manželka
 • Partneri v nemanželskom spolužití
 • Životní partneri
 • dieťa pracovníka
 • deti manžela / manželky
 • deti partnera
 • deti životného partnera zamestnanca pracovníka.

 

Nárok na tieto peniaze má Váš zamestnávateľ ak pracujete v zdravotníctve. Pre prípadnú kompenzáciu Vašich nákladov, kontaktujte Vášho zamestnávateľa.

 

Zdroj: https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=16310&art_param=337